Chefer i ett mötesrum

Arbetsmiljö är inte en HR-fråga, det är en chefsfråga

Brita Hahne, Senior arbetsmiljöspecialist • 14 februari 2020

Arbetsmiljö är inte en HR-fråga, det är en chefsfråga.

Så här fungerar det

 1. Styrelsen i varje företag är ytterst ansvarig för företaget. Dvs. att företaget går bra, att medarbetarna har en god arbetsmiljö och att lagar efterlevs.
 2. Styrelsens utser ofta en person/en VD i deras ställe vars uppgift är att driva företaget och säkerställa en god arbetsmiljö.
 3. VD:n kan (om hen inte har möjlighet att göra det själv) delegera arbetsmiljöUPPGIFTER vidare till chefer i företaget.
  Att tänka på: För att delegeringen ska vara giltig ska den vara:
  • Skriftlig, och
  • Mottagande chef ska ha befogenhet, kunskap och resurser för att kunna utföra uppgifterna.
 4. Chefer som fått arbetsmiljöuppgifter tilldelat till sig av VD:n/närmsta chef är ansvariga för att utföra dem. De som fått uppgifter är också ansvariga för att regelbundet återrapportera till närmsta chef om hur det går.
 5. VD:n är ansvarig för att följa upp för att säkerställa att uppgifterna blir utförda, precis som med alla de andra uppgifterna som utförs i ett företag.
 6. VD:n kan inte delegera bort sitt ansvar för arbetsmiljön.

HR är en stödfunktion dit cheferna kan vända sig om de blir osäkra i en fråga eller situation som rör arbetsmiljön.

Mer information

>> Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

>> Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Behöver ditt företag hjälp med utbildning i arbetsmiljö?

SAMarbetsmiljö erbjuder utbildning i arbetsmiljö.