Arbetsmiljö är inte en HR-fråga, det är en chefsfråga.

Så här fungerar det

 1. Styrelsen i varje företag är ytterst ansvarig för företaget. Dvs. att företaget går bra, att medarbetarna har en god arbetsmiljö och att lagar efterlevs.
 2. Styrelsens utser ofta en person/en VD i deras ställe vars uppgift är att driva företaget och säkerställa en god arbetsmiljö.
 3. VD:n kan (om hen inte har möjlighet att göra det själv) delegera arbetsmiljöUPPGIFTER vidare till chefer i företaget.
  Att tänka på: För att delegeringen ska vara giltig ska den vara:

  • Skriftlig, och
  • Mottagande chef ska ha befogenhet, kunskap och resurser för att kunna utföra uppgifterna.
 4. Chefer som fått arbetsmiljöuppgifter tilldelat till sig av VD:n/närmsta chef är ansvariga för att utföra dem. De som fått uppgifter är också ansvariga för att regelbundet återrapportera till närmsta chef om hur det går.
 5. VD:n är ansvarig för att följa upp för att säkerställa att uppgifterna blir utförda, precis som med alla de andra uppgifterna som utförs i ett företag.
 6. VD:n kan inte delegera bort sitt ansvar för arbetsmiljön.

HR är en stödfunktion dit cheferna kan vända sig om de blir osäkra i en fråga eller situation som rör arbetsmiljön.

Mer information

>> Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

>> Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Behöver ditt företag hjälp med arbetsmiljöarbetet?

Samarbetsmiljö logga

SAMarbetsmiljö har seniora arbetsmiljökonsulter som hjälper till med genomlysning av ert systematiska arbetsmiljöarbete, dokumentation, utbildning och projektledning.
HÄR kan du läsa mer om vad vi hjälper till med.

Kontakt

Kontakta oss gärna för mer information.